SW-11 (سیستم سقف شیشه ای): در نسل جدید ساختمان ها و مراکز تجاری این سیستم برای سقف بسیار مناسب است.
در ساختمان هائیکه طراحان آن به محیط زیست و نحوه زندگی ساکنین آن اهمیت کافی می دهند، از این سیستم که نور خورشید را به راحتی به داخل ساختمان هدایت می کند استفاده می کنند.
این سیستم تنوع و سایزهای مختلفی دارد و جهت استفاده در سقف، گنبد، هرم و فرم های زاویه دار مناسب است.