AL-67 سیستم نما تقویت شده با آهن در سالهای اخیر در مراکز تجاری به خصوص در برج های بلند مرتبه از این سیستم استفاده میشود .

در این سیستم جهت تقویت آلومینیوم از پروفیل های آهن و یا تیر آهن استفاده میشود که امکان استفاده در ارتفاع بالا با زیبایی و یکپارچگی را به طراحان و معماران ساختمان میدهد.