سیستم BS-66، سیستم کشوئی اقتصادی و مقاوم مناسب جهت منازل و مراکز تجاری و اداری و فضاهای داخلی و مرطوب است که با نوارهای موئی در نقاط مختلف هوابندی شده است.