سیستم لوور دارای پروفیل های دوکی شکل عمودی جهت شکست نور خورشید و جلوگیری از ورود مستقیم نور خورشید به داخل است.
این سیستم با مکانیزم ثابت و متحرک دستی و یا اتوماتیک قابلیت تنظیم در زوایای مختلف را داشته و  امکان ترکیب با سیستم های نما را داراست.