پروژه تعاونی مسکن ایزدیار

پروژه تعاونی مسکن ایزدیار مجتمعی مسکونیست که متشکل از ۳ بلوک مسکونیست.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار ساخت و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد. در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال BG50، لولایی BM60، لیفت اسلاید S4000 و هندریل Glass Balustrade شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.