پروژه الهیه-آقابزرگی

پروژه الهیه، یک ساختمان مسکونیست که توسط آقای مهندس علی موسی پناه از آرشیتکت های مطرح ایران طراحی شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم لولایی EY65 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

آرشیتکت

آقای مهندس علی موسی پناه

مکان

خیابان آقابزرگی، الهیه، تهران