واحد فنی و اجرایی- HSE در پروژه ها

اهم وظایف دپارتمان HSE نیکان، کنترل و نظارت بر اجرای روش های ایمنی مطابق با مقررات و آیین نامه های ایمنی ساخت و ساز بمنظور پیشگیری از بروزحوادث منجر به‎ صدمات، خسارات‎ جانی‎ و مالی در عملیات‎ اجرایی و تامین ایمنی نیروی‎ انسانی شاغل در کارگاه‌های‎ پروژه است.

براین اساس مسئول ایمنی پروژه با نظارت مستمر بر عملیات اجرایی و هماهنگی های لازم با سرپرستان تیمهای نصب/اجراء، فعالیت های ایمن سازی پیش از اجراء را بررسی نموده و در صورت صحت رعایت موارد استاندارد نسبت به ارائه مجوز شروع به کار در پروژه اقدام می نماید.

همچنین نظارت و بازرسی موارد ذیل از دیگر فعالیت های امور HSE شرکت نیکان در پروژه هاست:

۱- بازرسی های برنامه ریزی شده در طول هفته کاری

۲-کنترل اماکن بهداشتی و سالم سازی محیط کار

۳- کنترل خطرات و جنبه های مربوط به تجهیزات و ماشین آلات کارگاهی

۴-کنترل تجهیزات اطفاء حریق

۵- کنترل تجهیزات امداد و نجات / کنترل تجهیزات پزشکی و جعبه کمکهای اولیه

۶-کنترل ضایعات و زباله ها

۷-کنترل بیماری ها

۸-کنترل مصرف انرژی

۹-کنترل نظم و ترتیب محیط کاری

۱۰-کنترل ایمنی و اجراء مقررات حفاظتی کارگاه های پروژه ها (کار در ارتفاع، داربست و …)

۱۱-کنترل پیمانکاران و بازدید کنندگان نیکان