پروژه بیمارستان عرفان نیایش

پروژه بیمارستان عرفان نیایش، در خیابان شاهین شمالی تهران قرار دارد و توسط شرکت پزشکان عرفان ساخته شده است.

شرکت نما پنجره نیکان افتخار طراحی و اجرای نما و درب و پنجره این پروژه را در کارنامه خود دارد.

در این پروژه از سیستم های نمای کرتین وال BG50، لولایی EY45 و EY58 شرکت بوراک آلومینیوم ترکیه استفاده شده است.

مکان

بلوار شاهین شمالی، تهران